تست هوش ریون 2 در ایران

تست هوش ریون 2 در ایران

ما در مرکز توانبخشی و سلامت ذهن وصال، امکان انجام آزمون ریون 2 را چه در سطح صرفا برگزاری داده های ایرانی و چه در سطح بین المللی و لینک مستقیم از سایت پیرسون آمریکا فراهم نمودیم.

آزمون ریون 2 را شما می توانید در با ساتفاده از لینک سرورهای موجود درد ایران و اجرای مستقیم در ایران و یا استفاده از لینک سرورهای پیرسون در آمریکا اجرا نمایید و معتبر ترین نتایج را کسب نمایید.


تست هوش ریون 2 چیست ؟


نسخه ایرانی آزمون ریون 2 چگونه است ؟


نسخه آمریکایی آزمون ریون 2 چطور اجرا می شود ؟

بازگشت