گزارش اصلی آزمون توجه تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

گزارش اصلی آزمون توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی

شرایط آزمون توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی در مرکز توانبخشی و سلامت ذهن وصال (کلیک نمایید)

بازگشت