ارتباط مشکل حسی با اوتیسم ASD

مشکل پردازش حسی در کودکان اوتیسم عموماً یک مشکلی هست در اکثر کودکان طیف اوتیسم ASD مشاهده می شود.

در بیشتر موارد مشکل حسی کودکان اوتیسم به طور کامل از بین نمی رود و البته خیلی وقت ها دچار تغییر می شود ، لذا در این کودکان توصیه می کنیم در مواقعی که تغییر رفتار در کودکان طیف اوتیسم دیده شد مجدداً فرم نمایه حسی را تکمیل نمایند ( مشاهده فرم نمایه حسی

عموماً درمان های مشکلات حسی در کودکان اوتیسم به دو بخش توانبخشی حسی که در کلینیک ها انجام می شود و مشاوره هایی که برای انجام تمرینات حسی در منزل انجام می شود تقسیم می شود .

کودکان اوتیسم بیشتر مواقع هم زمان هر دوحالت جستجوگری و علاقه برای دریافت یک حس را و همینطور حساسیت و اجتناب از یک حس دیگر را نشان می دهند که این امر باعث پیچیده شدن فرآیند درمان حسی در این کودکان می شود و ارزیابی و مشخص نمودن برنامه زمانبندی شده در این کودکان امری مهم می باشد .


فیلم سازمان سلامت ذهن آمریکا ( NIMH ) برای توضیح مشکل حسی کودکان اوتیسم 


مطالب مرتبط 

یکپارچگی حسی و اختلال در یگپارچگی حسی چیست؟ (کلیک نمایید)

ملاک های تشخیص اختلال درخودماندگی (اوتیسم) در DSM-5 (کلیک نمایید)


ارتباط با ما


    بازگشت