آزمون بررسی صفحه دیداری فضایی کرسی بلاک از مجموعه آزمون های وینا

آزمون بررسی حافظه کرسی بلاک ( Corsi Block ) از مجموعه آزمون های وینا برای بررسی صفحه دیداری فضایی حافظه فعال ( visuo-spatial working memory ) استفاده می شود . 

برای دانستن اینکه حافظه فعال ( Working Memory ) چیست اینجا کلیک نمایید .

آزمون حافظه کرسی بلاک اولین مرتبه در سال 1970 با 9 عدد مکعب جهت بررسی بخش دیداری فضایی حافظه فعال طراحی شد .

آزمون حافظه کرسی بلاک از سن پيش دبستاني تا سن 81 سالگي قابل اجرا است ولی داده های نرمالی که در آزمون کرسی بلاک مجموعه آزمون وینا جمع آوری شده است از سن 15 سال الی +85 سال می باشد.

این آزمون به صورت تقلید از توالی روشن شدن مکعب ها، حداکثر تا 9 محرک است .

توالی روشن شدن به صورت ساده شروع شده، و به دو و سه و چهار و …. محرک پشت سرهم تبدیل می شودکه در هر مرحله، این توالی سخت تر میشود جایی که آزمونده نتواند توالی را به درستی به یاد  آورد، آستانه کرسی شناخته میشود.

دو نسخه از این تکلیف وجود دارد که در حالت عادی آن، کرسی بلاک رو به جلو ( Forward corsi-block )  نامیده میشود که آزمودنی همان توالی را که برایش نمایش داده می شود را مجدداً تکرار می کند و اگر از آزمودنی بخواهیم که توالی را از انتها به ابتدا بزند ( درواقع برعکس آن چیزی که برایش به نمایش داده شده است )، کرسی بلاک رو به عقب (Backward Corsi-block)   نامیده میشود.

 این آزمون در مجموعه آزمون های وینا از لحاظ سنی 2 دسته سنی کودکان و بزرگسالان دارد که برای هر کدام آزمون کرسی بلاک رو به جلو و کرسی بلاک رو به عقب وجود دارد، همچنین برای سالمندان نیز یک نوع آزمون جداگانه طراحی شده و البته حالت پیشرفته نیز دارد که مقداری سخت تر است و از توالی 3 تایی شروع می شود که باز هم برای کودکان و بزرگسالان مجزا می باشد .


جدول مجموعه آزمون کرسی بلاک آزمون وینا 


مشاهده فیلم استفاده از آزمون کرسی بلاک از مجموعه آزمون های وینا 


ارتباط با ما


    


بازگشت