درمان بیش فعالی با استفاده از لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی

درمان بیش فعالی با استفاده از لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی

در این مطلب گزارش موردی یا Case Report در مورد استفاده از لورتانوروفیدبک در درمان یک مراجع بیش فعال | ADHD توضیح داده می شود.

- مراجع ، دختر خانمی 16 ساله که خود ایشان از ضعف توجه گله مند بودند، ایشان مدرسه تیزهوشان درس می خواند و در حال آماده کردن خود برای کنکور در سال آینده می باشد.

- در بررسی های اولیه مراجع کاملا دقت در کتاب خواندن داشتند و در زمان انتظار نیز مشغول مطالعه کتاب بودند.

پس از شرح حال اولیه ، جهت بررسی بیشتر از ایشان آزمون توجه و تمرکز IVA-2 جهت بررسی عملکرد توجه و تمرکز به عمل آمد.

در آزمون اولیه برای ایشان تشخیص ضعف در توجه | ADHD مطرح شد که نتیجه گزارش آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 را در پایین می توانید مشاهده نمایید.


و نمودار گزارش فارسی همین آزمون توجه و تمرکز را در پایین می توانید مشاهده نمایید:


با توجه به نتایج آزمون فوق در اولین مرحله مراجع به متخصص گوش و حلق و بینی ( ENT ) جهت بررسی مشکلات احتمالی شنوایی ارجاع داده شد که نتیجه بررسی های متخصص گوش و حلق و بینی و شنوایی سنج نرمال بود و ایشان هیچگونه مشکل شنوایی نداشتند .

مادر دختر نیز بیشتر مشکلی را که اعلام می کردند عدم توجه ایشان به صحبت های کلامی و حتی فراموشی مطالبی که به ایشان گفته می شد بود .

لذا بعد از بررسی های به عمل آمده از ایشان نقشه مغزی | qEEG گرفته شد ( نقشه مغزی یا QEEG چیست ؟ )

که صفحه خلاصه نقشه مغزی یا QEEG گرفته شده به صورت زیر بود 


همانطور که در نقشه مغزی | qEEG فوق قابل مشاهده است ، شدت امواج مغزی در تمامی باندهای امواج مغزی نرمال می باشد ولی در روابط بین نقاط مغزی یا همان Brain connectivity ها به خصوص در Phase Lag عملکر غیر نرمال مشاهده شد .

لذا با توجه به نتایج به دست آمده از نقشه مغزی | qEEG و مشخص شدن این مسئله که امکان اصلاح روابط مغزی با نوروفیدبک معمولی | Neurofeedback امکان پذیر نمی باشد، لذا تصمیم بر انجام لورتانوروفیدبک | Loreta Neurofeedback برای مراجع شد . ( لورتا نوروفیدبک یا Loreta Neuro feedback چیست ؟ )

برای ایشان 40 جلسه لورتانوروفیدبک | Loreta Neurofeedback انجام شد و بعد از 40 جلسه نوروفیدبک به صورت بالینی هم خود مراجع و هم خانواده ایشان بیان نمودند که توجه ایشان بسیار بهتر شده و مادر کودک می گفت که بالاخره بعد از سالها ما فکر می کنیم مشکل شنوایی ایشان حل شده است ، لذا مجدداً آزمون بررسی توجه و تمرکز IVA-2 و نقشه مغزی | qEEG به عمل آمد که به ترتیب نتایج آزمون های جدید را می توانید مشاهده نمایید .


نتیجه آزمون توجه و تمرکز | IVA جهت بررسی توجه و تمرکز مراجع بعد از 40 جلسه لورتانوروفیدبک | Loreta Neurofeedback که نتیجه فارسی همین آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی | ADHD ایشان به شرح زیر شد و همچنین نتیجه نقشه مغزی | qEEG ایشان در نهایت به صورت زیر شد :


ارتباط با ما


    


بازگشت