نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD

نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD

در این مطلب آموزشی یکی از نمونه های  موفق کنترل بیش فعالی | ADHD از نوع بیش فعالی شدید | Severe ADHD در مرکز توانبخشی وصال می توانید مطالعه بفرمایید .( ADHD Case Report )

در این نمونه ، مراجع یک کودک پسر 7 ساله بیش فعال | ADHD   که در اردیبهشت ماه 1396 جهت درمان بیش فعالی مراجعه داشته اند .

از کودک در ابتدا آزمون هوش وکسلر | WISC به عمل آمد که هوش کودک نرمال بوده  .

سپس در تاریخ 03-02-1396 جهت بررسی میزان توجه و تمرکز ایشان آزمون توجه و تمرکز IVA -2 نسخه مبتنی بر DSM-5 به عمل آمد که  آزمون توجه و تمرکز IVA -2 به عمل آمد که اصلا کودک نتوانست آزمون را به اتمام برساند و سپس برای ایشان برنامه های توانبخشی شناختی | CRT در زمینه های زیر مشخص شد.

- درمان بیش فعالی | ADHD   

- درمان اتاق تاریک | Snoezelen Room

- درمان یکپارچگی حسی | SI

- گروه درمانی

- استفاده از نوروفیدبک | Peak Performance Neurofeedback

- استفاده از نرم افزار های شناختی Smart Drive  و  نرم افزار شناختی Captain's Log

شایان ذکر است کلیه درمان های بالا به صورت 4 روز در هفته و بدون وقفه و به صورت ترکیبی انجام شد و تمرکز در درمان بیش فعالی | ADHD صرفا بر روی یک روش درمانی نبود .

در این بین با خانواده کودک به توالی مصاحبه بالینی انجام شد و آزمون های توجه و تمرکز IVA -2 به عمل آمد که خلاصه نتایج آزمون های به عمل آمده را در زیر می توانید مشاهده نمایید .


تست شماره 1 تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA  

- کودک در آزمون تشخیص بیش فعالی | ADHD اولیه ( IVA -2 ) که در تاریخ 03 - 02 -1396 اصلا توانایی به پایان رساندن آزمون را نداشت .


تست شماره 2 تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA  

 - کودک در آزمون دوم تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان  IVA -2  که در تاریخ 31 - 04 -1396 انجام شد آزمون را به پایان رساند ولی در نتیجه کلی به دلیل بالا بودن تعداد خطاهای ایشان و عدم انطباق با الگوهای موجود در آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان IVA -2 نتیجه نامعتبر در هر دو  شاخص توجه دیداری و شنیداری کسب نمودتست شماره 3  تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA  

 - کودک در آزمون سوم تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان  IVA -2  که در تاریخ 24 - 07 -1396 انجام شد آزمون را به پایان رساند ولی در نتیجه کلی به دلیل بالا بودن تعداد خطاهای ایشان و عدم انطباق با الگوهای موجود در آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان IVA -2 نتیجه نامعتبر در هر دو  شاخص توجه دیداری و شنیداری کسب نمودتست شماره 4  تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA  

 - کودک در آزمون چهارم تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان  IVA -2  که در تاریخ 22 - 09 -1396 انجام شد آزمون را به پایان رساند ، به دلیل خطای بسیار بالا در توجه دیداری و عدم تطابق با الگوهای موجود در آزمون در نمره توجه دیداری نمره نامعتبر ( invalid ) کسب نمود ، ولی در توجه شنیداری نمره معتبر کسب نمود و در بعضی از شاخص های توجه شنیداری حتی ایشان نمره بالاتر از نرمال را نیز کسب نمود.تست شماره 5  تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA  

در تاریخ 02-03-1397 از کودک آزمون بررسی توجه و تمرکز دیداری و شنیداری و تشخیص بیش فعالی | ADHD به عمل آمد . این آزمون که پنجمین آزمون IVA ایشان بود و در شرایطی آزمون انجام شد که داروهای مصرفی کودک به نسبت 4 آزمون قبلی کاهش چشمگیری داشت . نتایج تشخیص بیش فعالی | ADHD ایشان نرمال بود و حتی شاخص های توجه ایشان در بسیاری از موارد از نرمال هم بالاتر بود .


نویسنده : دکتر سروش لهراسبی


مطالب مرتبط : بخش درمان بیش فعالی |  ADHD  مرکز توانبخشی وصال ( کلیک نمایید ) || تست بیش فعالی |  ADHD یا همان آزمون IVA چیست ؟  ( کلیک نمایید ) || درمان بیش فعالی |  ADHD  چیست ( کلیک نمایید ) || نمونه درمان کودک بیش فعال |  ADHD  در مرکز توانبخشی وصال ( کلیک نمایید ) || اتاق تاریک | Snoezelen Room  مرکز توانبخشی وصال ( کلیک نمایید )


بازگشت