راه رفتن کودک فلج مغزی

این فیلم در باره تاثیر درمان فشرده توانبخشی کاردرمانی در بهبود و سریع تر راه افتادن یک کودک فلج مغزی (CP ) در مرکز توانبخشی وصال می باشد