آزمون RT از مجموعه DRIVESTA وینا

آزمون RT (Reaction Test) از مجموعه وینا، جهت ارزیابی توانایی های رانندگان کاربرد دارد. این آزمون به طور مستقیم از شوفرید اتریش تهیه می شود.