آزمون DT از مجموعه DRIVESTA وینا

آزمون DT جهت ارزیابی تحمل استرس (Stress Tolerance) در رانندگان کاربرد دارد. این آزمون به طور مستقیم از شوفرید اتریش تهیه می شود.