آزمون COG از مجموعه DRIVESTA وینا

آزمون آنلاین COG به ارزیابی تمرکز می پردازد. این آزمون به صورت مستقیم از شوفرید اتریش برگزار میگردد.