آزمون ATAVT از مجموعه DRIVESTA وینا

بررسی درک سریع و دقیق موقعیت های پیچیده بصری در رانندگی، بسیار حائز اهمیت است. آزمون ATAVT از Vienna Test System به ارزیابی این مورد میپردازد.