آزمون AMT از مجموعه DRIVESTA وینا

DRIVESTA مجموعه آزمونی است از Vienna Test System برای ارزیابی توانایی های مرتبط با رانندگی افراد. آزمون AMT به بررسی Logical Reasoning رانندگان میپردازد.