آزمون WAFG از مجموعه COGBAT وینا

آزمون توجه WAFG از مجموعه COGBAT وینا. اجرای آنلاین این آزمون به صورت مستقیم از شوفرید اتریش