آزمون NBV (N BACK Verbal) از مجموعه COGBAT وینا

آشنایی با آزمون NBV از مجموعه COGBAT وینا. اجرای آنلاین آزمون به صورت مستقیم از شوفرید اتریش