آزمون بررسی حافظه کرسی بلاک از مجموعه آزمون های وینا

آزمون کرسی بلاک یک آزمون جهت بررسی صفحه دیداری فضایی حافظه فعال می باشد که آزمونی مناسب جهت بررسی تاثیر استفاده از درمانهایی مانند نوروفیدبک، تحریک الکتریکی جداره جمجمه ، توانبخشی شناختی و درمانهایی مشابه در بهبود عملکرد حافظه در مشکلاتی مانند دمانس ، اختلالال یادگیری ، بیش فعالی می باشد، توضیحات بیشتر در www.vesalcenter.com/Educational/1052