تاثیر لورتا نوروفیدبک بر ADHD یا بیش فعالی بزرگسال

تاثیر 20 جلسه لورتا نوروفیدبک در مرکز توانبخشی وصال بر ADHD یا بیش فعالی بزرگسال ، در این فیلم نشان داده شده است که 20 جلسه لورتا نوروفیدبک ( Loreta Neurofeedback ) نتیجه تست بیش فعالی ( IVA-2 ) را از تشخیص بیش فعالی به نرمال تغییر داده است