لورتا نوروفیدبک به همراه Z Score بهترین انتخاب برای طیف اوتیسم ASD

استفاده از لورتا نوروفیدبک به همراه Z score neurofeedback بهترین روش نوروفیدبک برای افراد اختلال طیف اوتیسم ASD است . با توجه به اینکه در اختلال اوتیسم بیشترین مشکل در روابط مغزی و به عبارتی Brain Network ها می باشد ، اگر قرار باشد نوروفیدبک در این اختلال جوابگو باشد، لورتا نوروفیدبک به همراه Z Score بهترین انتخاب می باشد . www.vesalcenter.com