لورتا نوروفیدبک LORETA Neurofeedback

جدید ترین روش درمان نوروفیدبک در دنیا لورتا نوروفیدبک ( LORETA NeuroFeedback ) می باشد. این روش درمان نوروفیدبک با کمک تجهیزات نقشه مغزی ( QEEG ) انجام می شود و در آن که امکان کنترل 19 نقطه در مغز وجود دارد به همراه تکنولوژی لورتا ( LORETA ) که امکان موقعیت یابی امواج مغزی ( Source Localization ) را نیز فراهم می نماید . عملا در این روش خطای تعیین پروتکل درمانی به صفر نزدیک می شود چرا که سیستم امواج را به سمت نرمال سوق می دهند و دیگر بحث سرکوب یا تقویت بیش از حد امواج مطرح نمی باشد.