فارسی ساز آزمون IVA

راهنمای فارسی ساز آزمون IVA-2 ، صرفا برای افرادی ارائه می شود که صلاحیت استفاده از نرم افزار IVA-2 را داشته باشند