آیا تکنولوژی می تواند بیش فعالی یا همان ADHD را درمان نماید ؟

آیا تکنولوژی می تواند بیش فعالی یا همان ADHD را درمان نماید ؟ این عنوان یک مستند چند دقیقه ای می باشد که جهت بررسی تاثیر تکنولوژی های نوین در درمان بیش فعالی و مقایسه آن با استفاده از دارو در درمان بیش فعالی تهیه شده است . مرکز توانبخشی وصال مجهز به بالاترین روش های درمان غیر دارویی در این زمینه می باشد .