تست هوش وکسلر - WISC - 5

تست هوش کودکان ، آزمون هوش وکسلر کودکان، نگارش پنجم ( WISC - 5 ) در مرکز توانبخشی وصال انجام می شود، آزمون هوش وکسلر کودکان ( WISC -5 ) معتبر ترین آزمون هوش کودکان در دنیا می باشد که در حال حاضر وجود دارد. مطالعه مطلب آموزشی مرتبط در لینک زیر https://goo.gl/U7vAkF