انجام تست هوش وکسلر 5 ( WISC-V ) کودکان

انجام تست هوش وکسلر 5 ( WISC-V ) کودکان

تست هوش وکسلر ( WISC-V ) ویرایش پنجم در مرکز توانبخشی وصال انجام می شود.

این ابزار هوش، برای ارزیابی هوش کودکان 6 تا 16 سال و 11 ماه است که به طور انفرادی اجرا می شود و تفاوتش با نسخه قبلی در، تعدادی خرده آزمون جدید برای سنجش دقیق تر هوش، شیوه کاربری متفاوت و نمره های شاخص برای استفاده بالینی بیشتر به آن اضافه شده است.

همچنین تغییرات عمده جذیذی از جمله هنجارها، خرده آزمون های فراوان، نمره های شاخص،اصطلاح های علمی و فنی، شسوه نمره گذاری در آن اعمال شده است و نیز تحلیل نرم افزاری داده ها برای توسعه کاربرد مقیاس، سهولت استفاده و تضمین صحت نتایج داده شده است.

نسخه پنجم وکسلر کودک، با ادغام پژوهش های جدید راجع به هوش، رشد شناختی و عصبی، علوم عصب شناختی و فرایندهای مهم یادگیری بر ویرایش قبلی خود ممتاز است.