همکاری مرکز توانبخشی وصال و کنگره بیست و یکم کاردرمانی ایران

همکاری مرکز توانبخشی وصال و کنگره بیست و یکم کاردرمانی ایران

مرکز توانبخشی وصال این افتخار را دارد مانند کنگره شانزدهم و نوزدهم کاردرمانی در کنار انجمن علمی کاردرمانی ایران در برگزاری کنگره بیست و یکم کاردرمانی نقش هر چند کوچکی را در برگزاری این کنگره داشته باشد.

اطلاعات بیشتر در سامانه بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران به آدرس زیر.

www.otre.ir