توانبخشی دست Hand Therapy

توانبخشی دست Hand Therapy


این خدمت در حال حاضر ارائه نمی شود.

آشنایی با بخش توانبخشی دست مرکز توانبخشی وصال


بخش توانبخشی دست مرکز توانبخشی وصال به ارائه ی درمانهاییکه به طور ویژه به عملکردهای اندام فوقانی و دست مربوط می شوند اختصاص دارد ازجمله:

-       تمرین جهت افزایش دامنه ی حرکتی و تقویت عضلات

-       رشد و تقویت مهارتهای ظریف انگشتان

-       بکارگیری موثر دستها در انواع بازی های دو دستی و حرکات درشت و ظریف

-       ایجاد هماهنگی بین چشم و دست

-       بهبود توانایی استفاده از مداد و پاک کن و بهبود مهارت نوشتن به صورت کلی

-       بهبود قدرت عضلانی و دامنه حرکتی در دست

-       آموزش مهارتهای نوشتاری از جمله اصلاح فرم مداد دست گرفتن و لوحه نویسی

-       تقویت تمیز و تشخیص حسی ( به ویژه در مورد کودکان کم بینا یا نابینا و ایجادآمادگی برای استفاده از لوح بریل )

-        توانبخشی دست بعد از انواع جراحی ها مانند جراحی های ارتوپدی بعد از شکستگی ودر رفتگی و یا جراحی های ترمیم عصب

-       آموزش نحوه ی صحیح استفاده از ابزارهای روزمره مانند قاشق و چنگال، قیچی و مواردمشابه

-       انجام مهارتهای روزمره ی زندگی از قبیل بستن و باز کردن دکمه و زیپ، پوشیدنلباس و کفش و موارد مشابه

-       ساخت اسپیلنت به منظور پیشگیری و یا درمان دفورمیتی های مفصلی و اصلاح وضعیت دست.

-       استفاده از کینزیوتیپ جهت بهبود عملکرد اندام فوقانی

-       توانبخشی مربوط به قطع عضو

 

با توجه به اهمیت عملکرد اندام های فوقانی در تعامل کودک بامحیط، استقلال در فعالیتهای روزمره ی زندگی و موفقیت در مدرسه، چنانچه کودک شما درهر یک از زمینه های ذکر شده ی بالا دچار ضعف یا مشکل است، توصیه می شود به منظورارزیابی و درمان به موقع ایشان اقدام کنید.


ارزیابی عملکرد اندام فوقانی و دست


مرکز توانبخشی وصال با کمک افراد متخصص در این زمینه واستفاده از فرم های ارزیابی استاندارد و تجهیزات دقیق اندازه گیری می تواندتوانایی عملکرد اندام فوقانی و دست را به وضوح در کودکان و بزرگسالان بررسی وارزیابی نماید. از جمله استفاده از آزمون ها و تست های QUEST ،  Purdue Pegboard ، Box and Block ، Goniometric R.O.MMeasurement ، MMT و سایر ارزیابیهای مورد نیاز می باشد.


درواقع ما تخصصی ترین فرآیند کاردرمانی دست را در مرکز توانبخشی وصال به صورت کاملا منوال و بدور از استفاده از تجهیزات الکتریکی با ماندگار ترین میزان تاثیر برای مراجعین به این بخش  انجام می دهیم


اهداف توانبخشی دست مرکز توانبخشی وصال 

در مورد کودکان:

- تقویت عضلات وافزایش دامنه حرکتی اندام فوقانی در جهات مختلف

- به کارگیری وآموزش تکنیک های تعدیل تون عضلانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

- افزایش آگاهی حسیکودک و تقویت شناخت او از دست ها به منظور تسهیل مشارکت در بازی های دستی

- آموزش الگوی صحیحمداد گرفتن و تقویت مهارت های نوشتاری (مانند لوحه نویسی، رنگ آمیزی و بهبوددستخط) به ویژه در کودکان دچار اختلال یادگیری

- بهبود تواناییاستفاده از پاک کن، تراش، خط کش و سایر ابزار های نوشتاری

- آموزش نحوه صحیحاستفاده از ابزار های روزمره مانند قاشق و چنگال، قیچی و موارد مشابه

- آموزش مهارت هایروزمره زندگی از قبیل باز کردن و بستن دکمه، پوشیدن لباس و کفش،گره زدن و ....

- به کارگیری موثردست ها در انواع بازی های دو دستی

- تقویت هماهنگی چشمو دست

- تقویت تمیز وتشخیص حسی (به ویژه در کودکان کم بینا یا نابینا) و ایجاد آمادگی برای استفاده ازلوح بریل

- استفاده ازکینزیوتیپ و یا ساخت اسپیلنت در صورت لزوم در جهت بهبود عملکرد عضلات دست و یااصلاح وضعیت دست ها

چنانچه کودک شما در هر یک از زمینه های ذکر شده فوق دچار ضعف یا مشکل است، باتوجه به اهمیت عملکرد دست ها در استقلال کودک در خانه و مدرسه، توصیه می شود بهمنظور ارزیابی و درمان به موقع ایشان، اقدام بفرمایید.ارتباط با ما


    
بازگشت