فیلم های استیشن و بازی های شناختی واقعیت مجازی VR


مراحل راه اندازی بخش واقعیت مجازی در کلینیک ها و مدارس و موسسات آموزشیتوانمندسازی و توانبخشی شناختی بر پایه واقعیت مجازی VRتمرین تقویت حافظه فعال توسط واقعیت مجازی VRتمرین جهت یابی شنیداری فضایی و توجه انتخابی در واقعیت مجازی VRتمرین توجه ممتد، هماهنگی چشم و دست و سرعت عمل در واقعیت مجازی VR
تمرین و بازی واقعیت مجازی جهت بهبود سرعت، دقت و هماهنگی چشم و دستتمرین و بازی واقعیت مجازی توجه همزمان به چند محرک و بهبود توانایی مغز در برنامه ریزی


تمرین و بازی واقعیت مجازی جهت بهبود توانایی مغز در برنامه ریزی و حل مسئله


تمرین بهبود توانایی مغز در توجه به یک محرک و حذف سایر محرک های محیطی


تمرین تقویت حافظه فعال و بهبود سرعت پردازش مغزی


React: تمرین تقویت توانایی مغز در انتقال توجه بین دو وظیفه، بازداری پاسخ و کنترل حرکت


ارتباط با ما

    


بازگشت