درمان صافی کف پا و انحراف ستون فقرات

درمان صافی کف پا و انحراف ستون فقرات پس از ارزیابی غربالگری دانش آموزی در مرکز وصال .


این مطلب جهت آموزش تمرین های در منزل تهیه شده است تا افرادی که با توجه به اسکن کف پا دچار صافی کف پا و انحراف ستون فقرات می باشند از این مطالب جهت تمرین های روزانه استفاده نمایند.


درمان صافی کف پا


درمان انحراف جانبی ستون فقرات ( اسکولیوز )


درمان افزایش قوس کمری ( لوردوز کمری )


درمان قوز پشتی ( کیفوز )


بازگشت