کلیه آزمون های وینا - All Test & Test Set

1. مجموعه تست های COGBAT

COGnitive Basic AssessmenT شامل 6 آزمون از مجموعه آزمون های وینا است که به بررسی شاخص هایی همچون Attention (توجه)، Memory (حافظه) و Executive Function (عملکردهای شناختی) می پردازد. زمان تقریبی این مجموعه آزمون 53 دقیقه است. این 6 آزمون شامل آزمون های زیر می باشند: 

WAFA و TMT Part A که شاخص توجه را ارزیابی می کنند. آزمون FGT که به بررسی شاخص حافظه می پردازد و آزمون های NBV، TMT Part B و TOL که شاخص عملکرد های اجرایی را ارزیابی می کنند. 

Cognitive Subdomain های مورد ارزیابی توسط COGBAT:

Recognition Memory, Processing Speed, Divided Attention, Visual Attention, Alertness, Short-term recall, Cognitive Flexibility, Verbal Working Memory, Response Inhibition


مشاهده فیلم TOL یا برج لندن از مجموعه COGBAT (کلیک نمایید)
بازگشت