مجموعه آزمون های وینا - Vienna Test System

برای مشاهده کامل آزمون ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 

                                                                                  


1. مجموعه تست های COGBAT

COGnitive Basic AssessmenT شامل 6 آزمون از مجموعه آزمون های وینا است که به بررسی شاخص هایی همچون Attention (توجه)، Memory (حافظه) و Executive Function (عملکردهای شناختی) می پردازد. زمان تقریبی این مجموعه آزمون 53 دقیقه است. این 6 آزمون شامل آزمون های زیر می باشند: 

WAFA و TMT Part A که شاخص توجه را ارزیابی می کنند. آزمون FGT که به بررسی شاخص حافظه می پردازد و آزمون های NBV ( N BACK Verbal )، TMT Part Bو TOL که شاخص عملکرد های اجرایی را ارزیابی می کنند. 

Cognitive Subdomain های مورد ارزیابی توسط COGBAT:

Recognition Memory, Processing Speed, Divided Attention, Visual Attention, Alertness, Short-term recall, Cognitive Flexibility, Verbal Working Memory, Response Inhibition


برای مشاهده فیلم مربوط به هر آزمون، بر روی نام آزمون کلیک نمایید.

TOL یا برج لندن، FGT ، INHIB، NBV، TMT، WAFA، WAFG


2. مجموعه تست های DRIVESTA

Fitness to Drive Standard شامل 5 آزمون است که به بررسی و ارزیابی توانایی رانندگی افراد، بر اساس شاخص هایی همچون تمرکز(Concentration)، استدلال منطقی (Logical Reasoning)، تحمل استرس (Stress Tolerance)، توانایی واکنش (Ability to React) و به دست آوردن یک نمای کلی از محیط (Obtaining an Overview) که به عنوان بخشی از عملکرد توجه در رانندگی حائز اهمیت است، می پردازد. زمان تقریبی این آزمون حدود 40 دقیقه است. این 5 آزمون شامل آزمون های زیر می باشند:

AMT که استدلال منطقی را ارزیابی می کند. COG که به ارزیابی تمرکز می پردازد. DT به ارزیابی تحمل استرس می پردازد. RT توانایی واکنش را ارزیابی می کند و ATAVT که بررسی درک سریع و دقیق موقعیت های پیچیده بصری و به دست آوردن یک نمای کلی، می پردازد.


برای مشاهده فیلم مربوط به هر آزمون، بر روی نام آزمون کلیک کنید.

AMT، COG، DT، RT، ATAVT


3. آزمون بررسی توجه و تمرکز WAF

آزمون WAF (Perception and Attention Functions Battery)، از مجموعه آزمون های وینا (Vienna Test System)، به ارزیابی عملکردهای فرعی توجه می پردازد. این آزمون مناسب برای سنین 7 سال به بالا است. دیدگاه های مدرن در رابطه با ابعاد توجه را می توان با مدل ارائه شده توسط Van Zomeren and Brouwer (1994)، خلاصه کرد. بر اساس این مدل عوامل اصلی شامل تمایز بین جنبه های شدت (Intensity) و انتخابی بودن (Selectivity) توجه است، که هر دوی این عوامل می بایست به اجزای خاص خود تقسیم شوند. جنبه شدت توجه شامل دو بخش Alertness (هوشیاری)  و Vigilance (گوش به زنگی) می باشد که فرآیندهایی اساسی برای فعال سازی توجه کوتاه مدت و توجه بلند مدت می باشند و تداوم و حفظ این فعال سازی نیز بر عهده آن ها است. با توجه به جنبه انتخابی فرآیند های توجه، این مدل بین توجه متمرکز (Focused Attention) یا انتخابی (Selective Attention) و توجه تقسیم شده (Divided Attention) تمایز قائل می شود. یکی دیگر از جنبه های توجه، جهت گیری فضایی توجه (The Spatial Direction of Attention) است. این بخش جداگانه و اضافه، بخشی از مدل بالا نیست، اما در طبقه بندی های اخیر گنجانده شده است.

WAF شامل 42 خرده آزمون است که می توانند به صورت مستقل و جداگانه از هم و یا در ترکیب دلخواه اجرا شوند. WAF به ارزیابی توجه در حیطه های زیر می پردازد:  

Alertness 

Vigilance and Sustained Attention

Selective Attention

Focused Attention

Divided Attention

Smooth Pursuit eye Movement

Visual Scanning

 Spatial Attention and Visual Field / Extinction - Neglectآزمون آنلاین توجه و تمرکز WAFA


آزمون WAFA یکی از خرده آزمون های WAF است که قابلیت اجرای آنلاین از طریق سایت اصلی شوفرید را دارا می باشد. آزمون WAFA به بررسی عملکرد توجه و ادراک و به طور ویژه به بررسی Alertness (هوشیاری) که یکی از اجزای توجه است، می پردازد. عملکرد توجه، برای مدیریت موفقیت آمیز وظایفی که فرد در زندگی روزمره با آن رو به رو می شود، بسیار مهم است. توجه یکی از مولفه های تشکیل دهنده بسیاری از فرآیندهای مغزی مانند ادراک، حافظه، برنامه ریزی و عمل، جهت گیری فضایی و حل مسئله می باشد. عملکرد توجه از جمله مهارت های اولیه و اساسی است که تقریبا در هر فعالیت عملی و یا فکری مورد نیاز است.


حیطه های کاربرد آزمون WAFA: 

1. بسیاری از اختلالات و بیماری های اعصاب و روان بر جنبه های مختلف عملکرد توجه، تاثیر منفی می گذارند. بنابراین آزمون WAFA عمدتا در تحقیقات بالینی عصب روانشناختی مورد استفاده قرار میگیرد.

2. یکی دیگر از کاربردهای آزمون WAFA در حیطه HR (Human Resource) یا انتخاب پرسنل جهت استخدام (به ویژه در زمینه تولید و ارزیابی های ایمنی) می باشد.

3. حیطه دیگر این آزمون در تحقیقات روانشناسی ترافیک است.


آزمون WAFA چگونه انجام می شود؟ 


این آزمون مناسب برای افراد 7 سال به بالا می باشد. نحوه آزمون به این صورت است که پاسخ دهنده به یک محرک ساده بصری یا شنیداری واکنش نشان می دهد و زمان واکنش به این محرک ها، توسط نرم افزار اندازه گیری می شود. محرک ها به دو طریق ارائه می شوند، محرک های یکسان و محرک های متفاوت. Intrinsic Alertness (هوشیاری ذاتی) در مقابل Phasic Alertness (هوشیاری مرحله ای).

Phasic Alertness تغییر سریع توجه به دلیل یک رویداد کوتاه است.این بخش از توجه معمولا با سیگنال های هشداردهنده نادر و غیر قابل پیش بینی، قبل از ارائه محرک، مورد مطالعه قرار می گیرد. افراد دارای بی توجهی از نوع Neglect، دارای نقص قابل توجهی در Phasic Alertness یا هوشیاری مرحله ای هستند.

در Intrinsic Alertness، زمان واکنش، معمولا توسط وظایفی ساده و محرک هایی بدون هشداردهنده قبلی، ارزیابی می شوند.

 همین طور یک فرآیند استاندارد سازی خاص، اندازه گیری پارامترهای خستگی و تاب آوری را در این آزمون، ممکن می سازد.

2 فرم از این تست در دسترس است. فرم کوتاه و فرم استاندارد. هر فرم شامل 6 خرده آزمون است. هر خرده آزمون شامل بخش راهنما و مثال، بخش تمرین و در نهایت بخش اصلی آزمون می باشند. خرده آزمون ها عبارتند از : 

Intrinsic (Visual), Phasic (Unimodal Visual), Phasic (Cross-Modal Visual/Auditory), Intrinsic (Auditory), Phasic (Unimodal Auditory), Phasic (Cross-Modal Auditory/Visual)


نمره گذاری: در WAFA زمان واکنش (Reaction time) و انواع مختلف خطا نمره گذاری می شود. برای اکثر متغیرها یک مقایسه هنجاری نیز انجام می شود که رتبه درصدی (Percentile Rank) و نمرات T را به همراه دارد. نتایج به دست آمده از این آزمون، توسط کامپیوتر پردازش و تولید می شوند.

زمان مورد نیاز برای آزمون : بین 2 تا 5 دقیقه برای هر خرده آزمون بسته به نوع فرم

نمونه گزارش آزمون WAFA (کلیک کنید)


ارتباط با ما


    


بازگشت