درخواست گزارش فرم اوتیسم بهر


تست Gars -2 (آزمون تشخیص اوتیسم گیلیام) با 4 خرده مقیاس رفتار کلیشه ای، ارتباط، تعامل اجتماعی و اختلالات رشدی یک تست معتبر است که برای تشخیص اوتیسم در سال 1994 توسط گیلیام تهیه شده و در سال1390 در ایران و بر اساس جامعه ایرانی نرم شده است. این تست در بازه سنی 3 تا 22سال قابل اجراست که می تواند توسط والدین یا فرد متخصص تکمیل شود. جهت تکمیل پرسشنامه کلیک نمایید.


 برای دریافت نتیجه این پرسشنامه مراحل زیر را انجام دهید:

1. تکیمل فرم درخواست

2. پرداخت هزینه پرسشنامه 

3. بررسی درخواست شما 

4. ارسال نتیجه پرسشنامه از طریق واتس آپ یا ایمیل 
مطالب مرتبط:

ارتباط مشکل حسی با اوتیسم (کلیک نمایید

فرم نمایه حسی  Sensory Profile 2 چیست و چگونه تکمیل می شود؟ (کلیک نمایید)

بازگشت