آیا نوروفیدبک تاثیر گذار است ؟

مغز از سلول های عصبی به نام نورون تشکیل شده است و نورون ها از طریق روابط الکتروشیمایی با هم در ارتباط می باشند.

روابط الکتریکی سلول های مغزی ( نورون ها ) در سطح جمجمه قابل اندازه گیری می باشند که به آن ثبت الکتریکی امواج مغزی یا EEG می گویند .

تئوری کاربری نوروفیدبک اصلاح امواج مغزی با کمک تمرین است که می تواند منجر به اصلاح امواج مغزی شود . ( مطالعه بیشتر در مورد اینکه نوروفیدبک چیست ؟ کلیک نمایید )


حال این سئوال ها مطرح می شود که

آیا نوروفیدبک واقعاً می تواند امواج مغزی را تغییر دهد ؟

اگر این تاثیری که توسط نوروفیدبک ایجاد می شود ماندگار است ؟

اصلا چرا باید از درمانی مثل نوروفیدبک استفاده نمود و چرا صرفاً دارو درمانی نکنیم ؟

آیا نوروفیدبک آسیب زننده است ؟


نخستین مرتبه تاثیر نوروفیدبک بر روی امواج مغزی گربه در سال 1965 مشاهده شد ، در حال حاضر نیز 

بازگشت