FANTAB چیست ؟

FANTAB چیست ؟

FANTAB اختصار یافته عبارت FArsi Neuropsychology Test Automated Battery و در واقع پروژه ای است نرم افزاری ، جهت ارزیابی توانایی های شناختی مردم فارسی زبان دنیا که در سطح اول برای مردم ایران نرمال خواهد شد .

این آزمون بر پایه آزمون کامپیوتری مورد تایید FDA با نام CANTAB ساخته خواهد شد.

هزینه اجرای این آزمون بسیار پایین خواهد بود و مقالات علمی متعددی نتایج این آزمون را به مرور تایید خواهند کرد.

ایده اولیه این آزمون برای فارسی زبان ها است ولی احتمالا در صورت موفقیت برای سایر زبان ها نیز توسعه یابد.

کاربردهای متصور از آزمون " فن تب " یا هما FANTAB.

1- غربالگری اختلالات شناختی متعدد.

2- غربالگری اختلالات یادگیری


ارتباط با ما


    


بازگشت