پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرای یا همان BRIEF

پرسشنامه درجه بندیرفتاری کارکردهای اجرای:(BRIEF)

اطلاعات لازم برای خانواده ها

 گاهی اوقات ما والدین نگران هدفمند نبودن و به سرانجام نرسیدن کارهای فرزندمان هستیم و مدام از توجه نداشتن فرزندمان شکایت می کنیم . این در حالی است که توجه تنها بخش کوچکی از پردازش های ذهنی است که کودک ما در موفقیت های روزمره به آن نیاز دارد. عملکردهای اجرایی که در این آزمون مورد بررسی قرار می گیرند، پردازش های ذهنی هستند که افکار، عملکرد و هیجانات را خصوصأ در زمان حل مسائل روزمره هدایت و کنترل می کنند. علاوه بر آن پیش بینی کننده های بسیار معتبری برای موفقیت های تحصیلی هستند. این آزمون پرسشنامه ای است که توسط والدین پر می شود، به درمانگران و خانواده ها کمک می کند تا درک بهتری از میزان کنترل، مهارت و توانایی حل مسئله کودکان داشته باشند و برای طرح ریزی برنامه درمانی و ایجاد رفتار هدفمند، بصورت کارآمدتری اقدام نمایند. این آزمون ۸ بخش اساسی از عملکرد های اجرایی را می سنجد. برای استفاده از نتایج آزمون بهتر است اطلاعات زیر را به خوبی بخوانید.

1. مهار: این بخش میزان تکانشگری کودک را موردارزیابی قرار می دهد و به عنوان توانایی مقاوت در برابر تکانه و توقف رفتار درزمان مناسب شناخته می شود. این کودکان قبل از انجام عمل به عواقب آن نمی اندیشند، در کلاس یا مکان های لازم نمی نشینند، حواس بقیه را پرت می کنند و مدام درگیر رفتارهای خطر آفرین می شوند.

2. توانایی انتقال: این مقیاس توانایی انتقال از یک موقعیت، فعالیت یا بخشی از مسئله به بخش دیگر را نشان می دهد. در این بخش توانایی انتقال، تحمل تغییرات، انعطاف پذیر، انتقال توجه، گذر از یک بخش به بخش بعدی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

3. کنترل هیجانیاین مقیاس توانایی در نظر کنترل یا تنظیم پاسخ هیجانی کودک را می سنجد. عکس العمل نامتناسب با موقعیت، تغییر ناگهانی خلق و پرخاشگری در این بخش مورد ارزیابی قرارمی گیرد.
4. شروع: این مقیاس توانایی ایجاد ایده بصورت مستقل، پاسخ های مرتبط و استراتژي حل مسئله را نشان میدهد و با بدست آوردن این توانایی کودکان می توانند فعالیت را شروع و ادامه دهند و در صورت بروز مشکل حل مسئله داشته باشند.

5. حافظه کاری: این بخش طرفیت نگهداری اطلاعات در مغز را بررسی می کند که برای نگهداری و یا ایجاد هدفدر ذهن، دستکاری اطلاعات موجود برای رسیدن به جواب، تکمیل مراحل فعالیت، بازیابی اطلاعات و پیگیری مراحل کار ضروری است. یکی از دلایل عمده ای که کودکان توانایی نگهداری توجه در طول زمان را ندارند، کم بودن ظرفیت حافظه کاری است. این کودکان عمومأ به عنوان فراموشکار در نظر گرفته می شوند، یادشان می رود که چه کاری از آنها خواسته شده و یا اینکه در چه مرحله ای از انجام کار هستند.

6. سازماندهی و برنامه ریزی: در این بخش توانایی مدیریت نیازهای فعالیت مورد ارزیابی قرار می گیرد و از دو بخش سازماندهی و برنامه ریزی تشکیل شده است. توانایی انتظار برای رویداد و تعیین هدف و تشکیل مراحل انجام هدف قبل از اتفاق افتادن آن بخشی ازاین مقیاس است.

7. سازماندهی وسایل: توانایی نظم دهی به کار، بازی و فضا هایی مثل میز و کمد و ... در این بخش ارزیابی می شود. در صورت اختلال در این بخش نمود بیرونی آن شلختگی کودک است.

8. نظارت: دو نوع نظارت رفتاری در این بخش ارزیابی می کند. نظارت تکلیف محور و نظارت بر خود یا آگاهی درون فردی. این توانایی به کودک توانایی ارزیایی عملکرد خود بعد از اتمام تکلیف و برای صحت و اطمینان از درستی کار را میدهد. این بخش در نهایت منجر به قضاوت فرد از اوضاع و بررسی تاثیر عملکرد خود برخود و دیگران می شود.[1] inhibition

[2] shift

[3] Emotional Control

[4] Initiate

[5] Working Memory

[6] Plan/Organize

[7]Organization of Materials

[8] Monitor[i] PARPsychological Assessment Resources, Inc. / 16204 North Florida Ave. / Lutz, FL33549 / 1.800.331.8378 / www.parinc.com BRIEF®: Interpretive Report Copyright ©1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 by PsychologicalAssessment Resources, Inc. All rights reserved.

[ii] Best, J. R., Miller, P. H., &Naglieri, J. A. (2011). Relations between executive function and academicachievement from ages 5 to 17 in a large, representative national sample. Learningand individual differences, 21(4), 327-336.


ارتباط با ما


    


بازگشت