پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرای یا همان BRIEF

پرسشنامه درجه بندیرفتاری کارکردهای اجرای:(BRIEF)

اطلاعات لازم برای خانوادهها

 گاهی اوقات ماوالدین نگران هدفمند نبودن و به سر انجام نرسیدن کارهای فرزندمان هستیم و مدام ازتوجه نداشتن فرزندمان شکایت می کنیم و این در حالی است که توجه تنها بخش کوچکی ازپردازش های ذهنی است که کودک ما در موفقیت های روزمره به آن نیاز دارد. عملکردهایاجرایی که در این آزمون مورد بررسی قرار می گیرند، پردازش های ذهنی هستند کهافکار، عملکرد و هیجانات را خصوصأ در زمان حل مسائل روزمره هدایت و کنترل می کنند[i] وعلاوه بر آن پیش بینی کننده هایبسیار معتبری برای موفقیت های تحصیلی هستند[ii].این آزمون پرسشنامه ای است که توسط والدین پر می شود، به درمانگرانو خانواده ها کمک می کند تا درک بهتری از میزان کنترل، مهارت و توانایی حل مسئلهکودکان داشته باشند و برای طرح ریزی برنامه درمانی و ایجاد رفتار هدفمند، بصورتکارآمدتری اقدام نمایند. این آزمون ۸ بخش اساسی از عملکرد های اجرایی را می سنجد. برایاستفاده از نتایج آزمون بهتر است اطلاعات زیر را به خوبی بخوانید.

مهار[1]: این بخش میزان تکانشگری کودک را موردارزیابی قرار می دهد و به عنوان توانایی مقاوت در برابر تکانه و توقف رفتار درزمان مناسب شناخته می شود. این کودکان قبل از انجام عمل به عواقب آن نمی اندیشند،در کلاس یا مکان های لازم نمی نشینند، حواس بقیه را پرت می کنند و مدام درگیررفتارهای خطر آفرین می شوند.

تواناییانتقال[2]: اینمقیاس توانایی انتقال از یک موقعیت، فعالیت یا بخشی از مسئله به بخش دیگر را نشانمی دهد. در این بخش توانایی انتقال، تحکل تغییرات، انعطاف پذیر، انتقال توجه، گذراز یک بخش به بخش بعدی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کنترلهیجانی[3]:این مقیاس توانایی در نظر کنترل یا تنظیم پاسخ هیجانی کودک را می سنجد. عکس العملنامتناسب با موقعیت، تغییر ناگهانی خلق و پرخاشگری در این بخش مورد ارزیابی قرارمی گیرد.
شروع[4]: اینمقیاس توانایی ایجاد ایده بصورت مستقل، پاسخ های مرتبط و استراتژي حل مسئله رانشان میدهد و با بدست آوردن این توانایی کودکان می توانند فعالیت را شروع و ادامهدهند و در صورت بروز مشکل حل مسئله داشته باشند.

حافظهکاری[5]:  اینبخش طرفیت نگهداری اطلاعات در مغز را بررسی می کند که برای نگهداری و یا ایجاد هدفدر ذهن، دستکاری اطلاعات موجود برای رسیدن به جواب، تکمیل مراحل فعالیت، بازیابیاطلاعات و پیگیری مراحل کار ضروری است. یکی از دلایل عمده ای که کودکان توانایینگهداری توجه در طول زمان را ندارند، کم بودن ظرفیت حافظه کاری است. این کودکانعمومأ به عنوان فراموشکار در نظر گرفته می شوند، یادشان می رود که چه کاری از آنهاخواسته شده و یا اینکه در چه مرحله ای از انجام کار هستند.

سازماندهیو برنامه ریزی[6]:در این بخش توانایی مدیریت نیازهای فعالیت مورد ارزیابیقرار می گیرد و از دو بخش سازماندهی و برنامه ریزی تشکیل شده است. توانایی انتظاربرای رویداد و تعیین هدف و تشکیل مراحل انجام هدف قبل از اتفاق افتادن آن بخشی ازاین مقیاس است.

سازماندهیوسایل[7]:توانایی نظم دهی به کار، بازی و فضا هایی مثل میز و کمد و ... در این بخش ارزیابیمی شود. در صورت اختلال در این بخش نمود بیرونی آن شلختگی کودک است.

نظارت[8]: دو نوع نظارت رفتاری در این بخش ارزیابی می کند. نظارتتکلیف محور و نظارت بر خود یا آگاهی درون فردی. این توانایی به کودک تواناییارزیایی عملکرد خود بعد از اتمام تکلیف و برای صحت و اطمینان از درستی کار را میدهد. این بخش در نهایت منجر به قضاوت فرد از اوضاع و بررسی تاثیر عملکرد خود برخود و دیگران می شود.[1] inhibition

[2] shift

[3] Emotional Control

[4] Initiate

[5] Working Memory

[6] Plan/Organize

[7]Organization of Materials

[8] Monitor[i] PARPsychological Assessment Resources, Inc. / 16204 North Florida Ave. / Lutz, FL33549 / 1.800.331.8378 / www.parinc.com BRIEF®: Interpretive Report Copyright ©1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 by PsychologicalAssessment Resources, Inc. All rights reserved.

[ii] Best, J. R., Miller, P. H., &Naglieri, J. A. (2011). Relations between executive function and academicachievement from ages 5 to 17 in a large, representative national sample. Learningand individual differences, 21(4), 327-336.ارتباط با ما


    
بازگشت