تطابق مناطق برودمن با نقاط 10-20

تطابق مناطق برودمن (brodmann area) با سیستم 20-10


برگرفته از سایت https://www.cnblogs.com

 
AreaLEFTRIGHT
ba01C3C4
ba02C3C4
ba03C3C4
ba04C3C4
ba05C1CP2
ba06FC3FC4
ba07P1P2
ba08F1F2
ba09AF3AF4
ba10FP1FP2
ba11AF7FPz
ba17O1O2
ba18O1O2
ba19PO7PO4
ba20FT9FT10
 
AreaLEFTRIGHT
ba21T7T8
ba22T7T8
ba23PzPz
ba24F1F2
ba31PzPz
ba32F1AFz
ba37P7P8
ba38FT9FT10
ba39P5P6
ba40CP3CP4
ba41C5T8
ba42T7C6
BROCA/44RF5FC6
ba45 F8
ba46AF7F6
ba47F7F8


برگرفته از نرم افزار نوروگاید https://appliedneuroscience.com

Coresponding Brodmann areas

International 10-20 system for EEG

نقاط استاندارد اندازه گیری سیستم 20-10
ارتباط با ما


    


بازگشت