اسمارت مایند - SmartMind Pro

این نرم افزار از بهترین نرم افزارهای موجود جهت بالابردن تاثیر نوروفیدبک در فرد می باشد 


این نرم افزار با دستگاه های نوروفیدبک زیر کار می کند

  • Thought Technology FlexComp

  • Thought Technology ProComp 8 Infiniti

  • Thought Technology ProComp 5

  • Thought Technology ProComp 2

  • Thought Technology ProComp+

  • BrainMaster Atlantis I (requires a license code for usage)

  • BrainMaster Atlantis II (requires a license code for usage)

  • BrainMaster 2E (requires a license code for usage)

  • BrainMaster 2EW (requires a license code for usage)

  • BrainMaster Discovery 24E (requires a license code for usage)

  • J&J Engineering C2+

  • Pocket Neurobics Pendant EEG

  • Neurosky MindSet

  • Neurosky MindWave

  • Neurosky MindWave Mobile

  • QPET

  • PET 2.0

  • WaveRider CEO

  • WaveRider 2cx

  • WaveRider Pro

بازگشت